บริษัท ดิจิทอลล (ประเทศไทย) จำกัด  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงหน้าที่ของบริษัทฯ และการให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของบริษัทฯ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง จากบริษัทที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำงานอยู่ จากข้อมูลที่ท่านให้เมื่อท่าน สมัครเพื่อเข้าใช้บริการ ซื้อผลิตภัณฑ์ รับการบริการ ใช้บริการ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค แคมเปญ หรือรับสิทธิพิเศษใดๆ จากบริษัทฯหรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ จากข้อมูลที่ท่านให้เมื่อท่านสร้างบัญชีออนไลน์หรือบัญชีของแอปพลิเคชันกับบริษัทฯและผู้ว่าจ้างบริษัทฯ หรือเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น หรือจากสาธารณะ โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม นำมาใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นของท่าน และธุรกรรมที่ท่านอาจมีกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา และ/หรือการรับบริการจากท่านเท่านั้น อันได้แก่

สำหรับบุคคลทั่วไป ลูกค้าบริษัทฯ และลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัทฯ

 1. ชื่อ-นามสกุล การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ตำแหน่ง เพศ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานะการสมรส ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลการทำงาน/ธุรกิจ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ลายมือชื่อ ข้อมูลวีซ่า(VISA) ทะเบียนบ้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายได้ ข้อมูลการประกันชีวิต/ประกันภัย ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารกฎหมายอื่นๆ
 2. ข้อมูลยานยนต์ของท่าน เช่น หมายเลขพาหนะ (VIN) ทะเบียนยานพาหนะ รุ่นรถ อุปกรณ์และเครื่องยานพาหนะ ประกันยานพาหนะ 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินท่านกับบริษัทฯ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน 
 4. ข้อมูลจากการเข้าชม การใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯและของผู้ว่าจ้างบริษัทฯ เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทของอุปกรณ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol) address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
 5. บันทึกการติดต่อของท่านกับบริษัทฯ การบันทึกภาพ ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) การบันทึกบทสนทนา รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน และอีเมล์ เป็นต้น
 6. ข้อมูลที่ท่านให้ผ่านสัญญา แบบฟอร์ม การประเมินความพึงพอใจ หรือการทำแบบสำรวจกับบริษัท
 7. ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่านเมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆของบริษัทฯและผู้ว่าจ้างบริษัทฯ เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 8. ข้อมูลพฤติกรรมการทางการตลาดของท่าน เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาด ไลฟสไตล์ ความชอบ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลการซื้อขายสินค้าและบริการ ข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลบัญชีออนไลน์ที่ท่านมีกับผู้ว่าจ้างบริษัทฯแลข้อมูลในบัญชีออนไลน์นั้นๆ
 9. ข้อมูลสุขภาพ กรุ๊ปเลือด
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูล 

สำหรับคู่ค้า ผู้ให้บริการ พันธมิตรธุรกิจของบริษัทฯ

 1. ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ตำแหน่ง เพศ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลการทำงาน อีเมล์ รูปภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ลายมือชื่อ ข้อมูลวีซ่า(VISA) ทะเบียนบ้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน 
 3. ข้อมูลจากการเข้าชม การใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทของอุปกรณ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol) address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location 
 4. บันทึกการติดต่อของท่านกับบริษัทฯ การบันทึกภาพ ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน และอีเมล์ เป็นต้น
 5. ข้อมูลที่ท่านให้ผ่านสัญญา แบบฟอร์ม หรือการทำแบบสำรวจกับบริษัทฯ
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูล 

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ให้ท่านแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบและ/หรือเพื่อขอความยินยอมจากบุคคลนั้นๆก่อน (แล้วแต่กรณี)

 1. วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้บริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ท่านใช้ในการทำสัญญากับบริษัทฯ ข้อมูลที่ท่านสมัครลงทะเบียนหรือสร้างโปรไฟล์กับบริษัทฯและผู้ว่าจ้างบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯผ่านแบบฟอร์มขอข้อมูลจากบริษัทฯ รวมถึงเอกสารประกอบคำขอ/แบบฟอร์มที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่บริษัทฯได้จากท่านเมื่อมีการทำแบบสำรวจลูกค้าโดยความสมัครใจ หรือการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น (feedback) ผ่านทางกระดาษ โทรศัพท์ ข้อความ กระดานข้อความ (message board) หรือทางอีเมล์ 
 2. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) (ซึ่งหมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) มายังเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ ครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น ข้อมูลกิจกรรมการใช้แอปพลิเคชันของบริษัทฯบนมือถือท่าน (mobile application activity) และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device type) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนท่านในแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้หรือท่านสามารถเลือกตั้งค่าที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมดได้ กรุณาเยี่ยมชม www.aboutcookies.org เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี เหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯใช้งานคุกกี้ 
 3. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างบริษัทฯ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯได้รับจากบุคคลที่สามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัทฯ 
 5. ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับเกี่ยวกับตัวท่านจากข้อมูลสาธารณะ (public records) และที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ (non-public records) และ/หรือ
 6. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย  

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท การไม่ให้ความยินยอม และ/หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล อาจส่งผลให้ทางบริษัทฯไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป ลูกค้าของบริษัทฯ และลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัทฯ

 1. จัดทำสัญญา และให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาที่บริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯได้ทำไว้กับท่าน
 2. การจัดหาสินค้า การให้บริการ และการปรับปรุงสินค้าและการบริการของบริษัทฯและผู้ว่าจ้างบริษัทฯ รวมไปถึงการดูแล บำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวแก่ท่าน
 3. การเพื่อทำวิจัย สถิติ และการโปรไฟลลิ่ง (Profiling)
 4. ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ของท่าน การให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯที่ท่านอาจสนใจ
 5. การทำธุรกรรม และการดำเนินการตามคำขอของท่านกับบริษัทฯหรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ
 6. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการ การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการ การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย การดำเนินงานและการขยายธุรกิจ 
 7. การส่งข้อมูลทางการตลาด (marketing information) และการแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (promotional offers)ของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ
 8. ติดต่อกับท่าน นำส่งเอกสารเพื่อการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ กับท่าน
 9. การสอบบัญชี
 10. การตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชีออนไลน์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ กับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
 11. เพื่อจัดทำนโยบายการตลาด และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชั่นต่างๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และด้วยวิธีการอื่น) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชั่นต่างๆ และดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง (ทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ และด้วยวิธีการอื่น) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯได้  
 12. รักษาความปลอดภัย และสนับสนุนการดำเนินการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ
 13. จัดการด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยและคดีความ
 14. ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา และกฎหมาย
 15. การขอให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯปรับปรุงและให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น
 16. การปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำกับดูแลบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ
 17. การให้สิทธิพิเศษ การจัดทำโปรแกรมลูกค้าผู้ซื่อสัตย์ การให้รางวัล การจับฉลากผู้โชคดี การแข่งขัน การจัดกิจกรรม และการสัมมนากับท่าน
 18. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากท่าน และเพื่อทำตามคำขอของท่าน
 19. การส่งข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และการเฝ้าระวังการฉ้อโกง 
 20. การดำเนินการใดๆที่บริษัทฯเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม:  (ก) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย (ข) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาความ (ง) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐรวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ (จ) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ฉ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ (ช) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ของท่าน หรือบุคคลอื่น และ (ซ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 21. นำส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างบริษัทฯ (กรณีผู้ว่าจ้างบริษัทฯเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
 22. วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯมีการขอข้อมูลจากท่านเพิ่มเติม หรือเป็นการที่บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อยกเว้นตามกฎหมาย

สำหรับคู่ค้า ผู้ให้บริการ พันธมิตรธุรกิจของบริษัทฯ

 1. ให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาที่บริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯได้ทำไว้กับท่าน
 2. ติดต่อกับท่าน นำส่งเอกสาร และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ กับท่าน
 3. การสอบบัญชี
 4. การตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชีออนไลน์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯและ/หรือผู้ว่าจ้างบริษัทฯ กับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
 5. ตรวจสอบสถานะคู่ค้าของท่าน
 6. ประเมินการทำงานของท่าน
 7. เพื่อจัดทำนโยบายการตลาด
 8. รักษาความปลอดภัย และสนับสนุนการดำเนินการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 9. จัดการด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยและคดีความ
 10. ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา และกฎหมาย
 11. การดำเนินการใดๆที่บริษัทฯเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม:  (ก) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย (ข) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาความ (ง) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐรวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ (จ) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ฉ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ (ช) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ของท่าน หรือบุคคลอื่น และ (ซ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 12. วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯมีการขอข้อมูลจากท่านเพิ่มเติม หรือเป็นการที่บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อยกเว้นตามกฎหมาย

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3. เท่านั้น เมื่อ:

 1. ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯตามกฎหมาย โดยท่านสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตามกฎหมาย
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 7. เกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

ในบางกรณี การขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพเป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นว่าบริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนั้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการนั้นต่อไป เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย

 1. วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯมีนโยบายและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ (need-to-know basis) เช่น พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะต้องยึดมั่นและทำการปกป้องตลอดจนและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯมีมาตรการการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน      

ในกรณีที่บริษัทฯมีการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่สาม บริษัทฯจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาและดูแลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่าย

 • ซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan)
 • [Secured Socket Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS)]
 • [ไฟร์วอลล์ (Firewall)]
 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยทั่วไปบริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาดังนี้

กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาจัดเก็บ
บุคคลทั่วไป ลูกค้าบริษัทฯ[3] ปี นับจากสิ้นสุดการให้บริการ หรือตราบเท่าที่ได้รับความยินยอม
ลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัทฯ[3] ปี นับจากวันสิ้นสุดนิติสัมพันธ์ หรือสัญญาที่บริษัทฯทำไว้กับผู้ว่าจ้างบริษัทฯ หรือตราบเท่าที่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
คู่ค้า ผู้ให้บริการ พันธมิตรธุรกิจของบริษัทฯ10 ปี นับจากวันสิ้นสุดนิติสัมพันธ์ หรือสัญญากับบริษัทฯ

บริษัทฯจะยังเก็บ  รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย  เพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย หรือทำการเก็บในรูปแบบที่ทำให้ระบุตัวตนตัวบุคคลไม่ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่กฎหมายอนุญาต

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม (ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ ผู้ว่าจ้างบริษัทฯ คู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ) ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ หรือให้บริการบริษัทฯในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้า การส่งอีเมล/SMS การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การสำรวจความพึงพอใจและการทำวิจัย และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม เพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามดังกล่าวสามารถช่วยบริษัทฯให้บริการ และส่งมอบการบริการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน “วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามที่บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทฯกำหนด และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามนั้นเองโดยพลการ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็นอื่นๆ ซึ่งรวมถึง:

 1. การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
 2. การปฏิบัติตามคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 3. การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ
 4. การดำเนินคดี การสืบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง
 5. การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 6. การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทฯ
 1. การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญากับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศปลายทางหรือผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการดูแล  เก็บรักษาและคุ้มครองอย่างปลอดภัย 

กรณีที่ถือว่าบริษัทฯโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น

 • การเก็บข้อมูล  การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) โดยองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคง
 1. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านในฐานะผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  ท่านจะมีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดให้ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากท่านก่อน 
 2. สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิในการห้ามให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังมิได้แก้ไข
 3. สิทธิที่จะขอให้ส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยวิธีทางอัตโนมัติ
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 7. สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 8. สิทธิในการขอทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัทฯ
 9. สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังท่าน หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ท่านกำหนด
 10. สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
 11. สิทธิในการร้องเรียน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ท่านมีคำขอดังกล่าวมาถึงบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้  หากท่านต้องการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อมายังบริษัทฯ ที่ E-mail: info@digitall-media.com หรือ ส่งจดหมายติดต่อมายัง: บริษัท ดิจิทอลล (ประเทศไทย) จำกัด อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้  บริษัทฯจะทำการบันทึกการปฏิเสธคำขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้

 1. การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

บริษัทฯอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ได้แก่ Google Analytics บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเว็บไซต์บริษัทฯ และหน้า Facebook Line ของบริษัทฯและผู้ว่าจ้างบริษัทฯ Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google เกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics โดยได้โดยใช้โปรแกรมเสริมของทาง Google ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=GB

 1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯใช้แค่กับเว็บไซต์ของบริษัทฯเท่านั้น บางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ท่านควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้าย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่บริษัทฯแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยการอ้างจากวันที่แก้ไขล่าสุดได้ระบุที่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีผลผูกพันกับท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯหลังจากที่มีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว บริษัทฯสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯเป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 1. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

บริษัท ดิจิทอลล (ประเทศไทย) จำกัด อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 E-mail: info@digitall-media.com 

**นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt